TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN

P2.Sự Tích Về Địa Tạng Vương Bồ Tát - Vua Nước Lân Cận

KIẾN THỨC PHONG THUỶ 29/08/2021
Ông Vua Nước Lân Cận
Có nhiều hoá thân của Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát y theo đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà phổ độ chúng sinh 
Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện (Quyển Thượng)
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN NGHIỆP CẢM CỦA CHÚNG SINH
Phẩm Thứ Tư ( trang 40 ):

3/ Ông Vua Nước Lân Cận.
Vô lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về thuở trước. Lúc đó, có đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
Ðức Phật đó thọ sáu muôn kiếp. Khi Ngài chưa xuất gia, thời Ngài làm Vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với Vua nước lân cận; hai Vua đồng thật hành mười hạnh lành làm lợi ích cho nhơn dân.
Nhơn dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác. Hai Vua cùng nhau bàn tính tìm những phương chước để dắt dìu dân chúng ấy.

Một ông phát nguyện: “Tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa”.
Một ông phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật”.
Ðức Phật bảo Ngài Ðịnh Tự Tại Vương rằng: “Ông Vua phát nguyện sớm thành Phật đó, chính là đức Nhứt Thiết Trí Thành Tựu Như Lai".
Còn ông Vua phát nguyện: "tĐộ chưa hết những chúng sinh tội khổ thời chưa nguyện thành Phật đó, chính là Ngài Ðịa Tạng Bồ tát đây vậy.”

Nam Mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát

TẶNG NGƯỜI HỮU DUYÊN liên quan khác

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.